ПРОМОЦИЯ !!!

Промоционални пакети за прием на пациенти!
За повече информация тел.:
02/9457430; 0887600721; 0897858983

Едно от предимствата на Хоспис “Парадайз” е неговото местополо-жение. Той се намира в лечебно заведение за оказване на специа-лизирана извънболнична медицинска помощ, което гарантира навременна колаборация с високоспециализираните структури на “ДКЦ – ХХІІІ – София” ООД.

Денонощна високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти.

Основната задача на новата структура е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на пациентите с хронични и инвалидизиращи заболявания, както и да поддържа качеството на живот на болните и техните близки.

Хоспис “Парадайз” предлага медицински и социални услуги, свързани с осигуряване на палиативни грижи за терминално, хронично болни и инвалидизирани пациенти. Палиативните грижи се основават на специални познания, умения и желание за предоставяне на цялостна, координирана и състрадателна грижа на всички хора с напреднал стадий на заболяване и емоционална подкрепа на семействата им.

Висококачествена помощ

Хоспис “Парадайз” предлага 24-часова високо квалифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и психолози, рехабилитатори, медицински сестри и санитари.

Модерна и уютна обстановка

Хосписът се намира в сградата на “ДКЦ - ХХІІІ - София” ООД” и разполага с 16 легла. Обособен е дневен център, в който има стая за почивка, зала за занимания.>

Мисия

Мисията на Хоспис “Парадайз” е да подобри достъпа до специализирана и качествена здравна грижа на тежко болните, да поддържа качеството на живот на пациентите и да окаже подкрепа на техните близки.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящия документ има за цел да информира  нашите пациенти  – физически лица, относно това как ние, „ХОСПИС-ПАРАДАЙЗ“ ЕООД, при осъществяване на дейността ни обработваме личните данни, които вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили и които са свързани с вас.  Желателно е да отделите време, за да се запознаете с това Уведомление за поверителност.

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закон за защита на личните данни („ЗЗЛД“), Вие, като физическо лице, сте субект на лични данни. Ние се явяваме администратор на Вашите лични данни, които обработваме.


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?

Когато се обръщате към нас лично в качеството Ви на пациент, ние следва да получим от Вас определена информация.

В изпълнение на принципа за законосъобразност и минимизиране на данните, ние обработваме следните категории лични данни:

1.    Физическа идентичност: имена и паспортни данни (ЕГН и адрес) – обработват се за индивидуализация на субектите за целите на медицината /във всички медицински документи, издавани от ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ/

2.    Семейна идентичност: данни, относно семейното положение на физическото лице  – обработват се за целите на медицината /ИЗ/

3.    Лични данни, които се отнасят до здравословното състояние: обработват се за целите на медицината /ИЗ/

4.    Лични данни, отнасящи се до генетични данни: обработват се за целите на медицината /ИЗ/

5.    Лични данни, отнасящи се до биометрични данни: обработват се за целите на медицината /ИЗ/

Личните данни, които се отнасят до здравословно състояние, генетични данни и биометрични данни, се обработват и ако е налице някое от следните условия:

а) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни;

б) обработването е необходимо за изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на администратора за целите на общественото здраве;

в) обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът на данните е физически или юридически неспособен да даде своето съгласие;

г) обработването е свързано с лични данни, които явно са направени обществено достояние от субекта на данните;

д) обработването е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на правни претенции или винаги, когато съдилищата действат в качеството си на правораздаващи органи;

е) обработването е необходимо за целите на медицината, за оценка на трудоспособността на физическото лице, медицинската диагноза, осигуряването на здравни или социални грижи или лечение, или за целите на услугите и системите за здравеопазване или социални грижи въз основа на европейското или национално законодателство или съгласно договор с медицинско лице;

ж) обработването е необходимо за целите на архивирането в обществен интерес

7. Ваш видеообраз – при посещение в нашето лечебно заведение, където се извършва видеонаблюдение


Когато обработваме личните Ви данни за целите на медицината, за осигуряване на сигурността в нашето лечебно заведение, както и за да изпълним нормативните си задължения, тази обработка е задължителна,  за изпълнение на тези цели.  Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги.

КАК СЪБИРАМЕ И ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Запознахме Ви, накратко защо ни е нужно да събираме всяка от посочените категории Ваши лични данни. Ето и малко повече детайли какво ние правим с информацията, която ни предоставяте.

Първо, ние обработваме Вашите лични данни, въз основа следните правни основания:

за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в  Конституция на РБ, ЗЗО, ЗЗ, ЗЗЛ и подзаконовите нормативни актове за прилагането им

във връзка с изпълнение на договор

наш легитимен интерес, примери за наш легитимен интерес са подобряване сигурността в нашето лечебно заведение (за което извършваме видеонаблюдение), при установяване, упражняванe и защита на правни претенции;

Вашето изрично информирано съгласие

Ние използваме Вашите лични данни за една или повече от долуизброените цели:

1.   Палиативни грижи;

2. Изпълнение на нормативните  изисквания  на Конституция на РБ, ЗЗО, ЗЗ, ЗЗЛ и подзаконовите нормативни актове за прилагането им.

3. Използване на събраните данни за съответните лица за служебни цели:

-за всички дейности, свързани с осъществяването на палиативни грижи;

-за изготвяне на медицински документи на лицата в тази връзка;

-за водене на медицинска отчетност, относно палиативни грижи.

С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Данните могат да бъдат предоставяни на държавни институции, с оглед изпълнение на нормативно задължение.

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ

Ние не предаваме Вашите лични данни на други лица в друга държава членка или трета държава или на международни организации.

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние имаме вътрешна политика, която определя колко дълго съхраняваме личните Ви данни. Тя е изградена на базата на (а) вида на информацията, която събираме, и (б) целите, за които я събираме. Ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго колкото е необходимо за целите на обработване, за които данните са били събрани и за всяка друга допустима и свързана цел или до изтичане на законово определен срок. Наш легитимен интерес е да запазим Вашата персонална информация до изтичане на давностния срок за предявяване на претенции  - 10/десет/години след прекратяване на съответния договор за палиативни грижи, във връзка с нормативно установени срокове.

КОЛКО ЗАЩИТЕНИ СА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Ние високо ценим Вашата лична неприкосновеност и се отнасяме много сериозно към мерките за сигурност на личните данни, които сме събрали и съхраняваме.

Ние използваме множество физически и организационни мерки, подходящи с оглед на чувствителността на информацията, която поддържаме, за да защитим личните данни, които ни предоставяте от непозволен достъп, използване или разкриване. Ние кодираме комуникациите посредством SSL, използваме средства за контролиране на достъпа, разделяне на задълженията и други. Приели сме политики и процедури и сме определили Длъжностно лице по защита на данните. Ние изискваме от нашите партньори, които имат достъп до Вашите лични данни, да използват подходящи мерки, с които да осигурят защитата и поверителността на личните Ви данни. Вие обаче също носите отговорност за опазване на Вашата лична информация, която споделяте с нас.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ ?

Във връзка с Вашите лични данни, Вие имате определени права спрямо нас, които са Ви предоставени от Регламента и останалото приложимо законодателство. Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други Ваши права търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, обърнете се към нашето Длъжностно лице по защита на данните, чийто координати за връзка са посочени  в края на това Уведомление.


Съгласно приложимото законодателство Вие имате следните права:

Право на достъп до личните данни, свързани с Вас - можете да поискате по-подробна информация за това дали обработваме Ваши лични данни, какви категории, за какви цели и на кого ги разкриваме;

Правото да поискате коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас - когато обработването не отговаря на изискванията на закона;

Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас – в случаите когато има жалба, която е в процес на разглеждане;

Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни - при наличие на законово основание за това или когато то е за целите на директния маркетинг;

Правото да поискате изтриване на личните данни свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) - в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато Вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;

Правото да получите личните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“);

Право да подадете жалба до компетентния надзорен орган /КЗЛД на имейл  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или на адрес гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/ или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни;

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви, преди то да бъде оттеглено.

За да упражните правата си следва да отправите искането си на посочените електронна поща или адрес.

Ако сте пожелали, ще Ви осигурим достъп до личните данни, които са в процес на обработване, под формата на тяхно копие. Копието е безплатно за Вас. Ако поискате допълнителни копия, можем да Ви определим разумна такса, която да покрие административните ни разходи за изготвянето им. Ако сте подали искането с електронни средства, по възможност ще Ви предоставим информацията в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго от нас.

Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения за нашите клиенти, в резултат на автоматизирано обработване на техни лични данни.

Ако не обработваме Ваши лични данни, ще Ви уведомим за това. Ако отхвърлим искането Ви за копие от данните, ще изложим пред Вас причините за това решение.

Упражняването на правото Ви на достъп не следва да влияе неблагоприятно върху правата или свободите на други лица, включително върху търговската тайна или интелектуалната собственост, и по-специално върху авторското право за защита на софтуера. В случай, че преценим, че има основание да се очаква подобно отрицателно въздействие, можем мотивирано да ограничим част от информацията, която ще Ви предоставим, така че да не се стигне до него.

Ако обработваме голямо количество информация за Вас, можем да Ви помолим да посочите точно информацията или дейностите по обработването, за които се отнася искането Ви. Така ще ни помогнете да се ориентираме по-добре и по-бързо, а и самите Вие по-скоро да получите нужните Ви данни.

Ако сте възразили срещу обработването на личните Ви данни, основано на наш легитимен интерес или легитимен интерес на трета страна (или на профилиране, ако ние започнем да извършваме такова и за което ще ви уведомим), ние можем да продължим обработването въпреки Вашето възражение, ако можем да докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

В случай, че отнасящи се до Вас данни се използват за целите на директния маркетинг, имате право безплатно и по всяко време да възразите срещу обработването им за този вид маркетинг (което би могло да включва и профилиране, доколкото е свързано с директния маркетинг) и ние ще прекратим обработването им.


Когато искате да коригираме Ваши лични данни може да поискате да уведомим и третите лица, на които са разкрити, с изключение на случаите ,когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

По силата на действащото законодателство, имаме право да продължим обработването въпреки Вашето искане за изтриване, за да спазим правните задължения, които имаме предвидени в правото на Република България или Европейския съюз, които изискват обработване или когато е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото на ограничаване на обработването, трябва да са изпълнени следните условия:

Оспорвате точността на личните данни;

Обработването е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие изисквате ограничаване на използването им;

Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

Възразили сте срещу обработването на основание „легитимен интерес“;

Когато обработването на личните Ви данни е било ограничено, все пак бихме могли да продължим обработването им в два случая:

с изрично Ваше съгласие

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Съюза или държава членка.

Правото на преносимост съществува и може да се упражни, само когато са изпълнени следните две условия: (1) става въпрос за обработване по автоматизиран начин (т.е., това право не се отнася до обработване на данни под формата на хартиени досиета) и (2) освен че става по автоматизиран начин, обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на (а) Вашето съгласие или (б) на договор, по който сте страна или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор.

Трябва да знаете, че когато упражните правото на преносимост, това не води до заличаването на Вашите данни от нашите системи. Вие ще можете да продължите да се ползвате от услугите ни дори след операцията по преносимост на данните. Преносимостта на данните също така не засяга първоначалния период на запазване, който се отнася за предадените данни. Можете да упражнявате своите останали права, които са посочени в законодателството и сме изброили тук, докато ние продължаваме да обработваме данните.

Ако считате, че ние нарушаваме приложимата нормативна уредба, молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право и незабавно да подадете жалба до надзорен орган в Европейския съюз, където живеете, работите, или където се е осъществило твърдяното нарушение на Вашите права. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592. Можете да потърсите защита на Вашите права и по съдебен ред.

КАКВО Е ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА ВИ?

Как да заявим правата си? За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт.

Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.

В каква форма ще Ви отговорим? Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.

В какъв срок ще получите отговор? До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.

Съмнения относно Вашата самоличност. Когато имаме основателни опасения във връзка със самоличността на физическото лице, което подава искането до нас, можем да поискаме предоставянето на допълнителна информация, необходима за потвърждаване на самоличността на субекта на данните. Ако не получим такава информация и не сме в състояние да идентифицираме субекта на данните, можем да откажем да предприемем действия въз основа на отправено до нас искане за упражняване на някое от посочените в това Уведомление права.
Когато някой гражданин отправя към нас искания, които са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, ние имаме правото или: а) да наложим разумна такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или б) да откажем да предприемем действия по искането.

КАК ЩЕ ВИ УВЕДОМИМ ЗА ПРОМЕНИ В СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩОТО УВЕДОМЛЕНИЕ?

Ние ще Ви уведомим за промени по същество в настоящия документ по подходящ начин, така че Вие винаги да сте информирани за промените относно това какви Ваши лични данни ние събираме, как ги използваме и при какви обстоятелства ги споделяме с други лица. Вие може да бъдете помолен да прочетете и приемете тези промени.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

 

Администратор на личните данни е „ХОСПИС-ПАРАДАЙЗ“ ЕООД, ЕИК 175364257, със седалище и адрес на регистрация гр. София 1510, ул. „КЛИСУРА“ №20.

ХОСПИС-ПАРАДАЙЗ“ ЕООД има Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД), с което бихте могли да се свържете, ако имате някакви въпроси, засягащи настоящия документ или ако искате да упражните някои от Вашите права в тази връзка.
Длъжностно лице по защита на личите данни е Петко Сертов.

Моля, отправяйте всички въпроси, коментари или искания във връзка с тази Информация за поверителност на посочения адрес, на тел.: 02/9457430  или на имейл  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

Дневен център
за възрастни хора

В хоспис "Парадайз" има обособен дневен център, в който има стая за почивка и зала за занимания в модерна и уютна обстановка

С грижа и внимание
към близките Ви хора

Тук пациентите получават необходимите високоспециализирани грижи, а семествата им - спокойствие и сигурност, че са поверили близките си в добри ръце.

24 часова висококвалифицирана
медицинска помощ

Хоспис "Парадайз" предлага 24 часова високо квабифицирана медицинска помощ за възрастни и тежко болни пациенти. За болните се грижат лекари и психолози, рехабилитатори, медицински сестри и санитари.


Copyright © 2010 developer:DIMARINI designer:MANGASSARDI